ClickCease

Geomy

Algemene voorwaarden

ALPHACLIC LTD ("We") is een Engels bedrijf dat gevestigd is in Pennine House 28, Leman Street, E1 8ER Londen, Verenigd Koninkrijk (12505185) en dat werkt via de site https://geomy.mobi/nl ("Site") een geolokalisatiedienst waarmee elke particulier die op privébasis handelt ("Klant" of "U") een mobiele telefoon kan lokaliseren met de voorafgaande toestemming van de houder van het telefoonnummer waarvan de locatie wordt gezocht ("Service").

Het doel van deze Voorwaarden is om te definiëren hoe U, als Klant, kunt profiteren van de Service ("Voorwaarden").

Onze Voorwaarden zullen waarschijnlijk met regelmatige tussenpozen worden gewijzigd en aangevuld in functie van de evolutie, hypothese waarbij Wij U per e-mail zullen informeren in de maand die aan hun actualisering voorafgaat. Toegang tot en gebruik van onze Service nadat U op de hoogte bent gesteld van deze update, evenals de afwezigheid van beëindiging van Uw abonnement tegen het einde van de maand, houdt in dat U zich houdt aan de laatste versie van de genoemde Voorwaarden.

Deze versie van onze algemene voorwaarden is gedateerd 02/04/2020.

1. aanmelding

1.1 Voor de toegang tot en het gebruik van onze service is de opening van een account via onze site ("Account") vereist.

1.2 Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd om met name de volgende informatie te verstrekken:

 • Adresseer e-mail
 • Wachtwoord

Als Klant garandeert U de juistheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de informatie die aan ons wordt gecommuniceerd, evenals het feit dat U de wettelijke leeftijd heeft en het recht heeft om zich te abonneren op onze service in het land waar U verblijft.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij ons het recht voorbehouden om in geval van identiteitsdiefstal gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen, ook in het kader van een strafrechtelijke procedure.

1.3 Uw abonnementscontract is pas geldig als de aanvaarding van de betaling overeenkomstig artikel 2 hieronder is bevestigd ("Contract"). U kunt uw contract te allen tijde downloaden door ons een verzoek daartoe per e-mail te sturen.

1.4 De opening van de rekening geeft alleen recht op toegang en gebruik van ons platform aan de klant die de rekening heeft geopend. Als Klant is het daarom uw verantwoordelijkheid om de toegangscodes tot de Service (login en wachtwoord) vertrouwelijk te houden en ons op de hoogte te stellen van eventueel misbruik in dit verband. Elke overdracht van toegang aan derden zonder onze voorafgaande toestemming is verboden.

1.5 De toegang tot onze service is beperkt tot personen die deze voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Elk gebruik voor professionele doeleinden is verboden en zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw abonnement en, bijgevolg, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Service, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige mogelijke terugbetaling.

2. BETALING

2.1 De prijs van de Service is als volgt:

 • Gedurende de eerste 24 uur na registratie heeft de Klant het recht om Onze Service te testen voor een bedrag van € 0,90 (negentig cent) ("Proefperiode");
 • Na afloop van deze 24 uur wordt, behoudens opzegging binnen deze periode, automatisch een abonnement afgesloten voor een maandelijks bedrag van € 47,90 (zevenenveertig euro en negentig cent). Onder voorbehoud van opzegging wordt dit abonnement automatisch van maand tot maand verlengd en wordt de gebruikte kaart automatisch gedebiteerd.

2.2 Bovenstaande prijzen zijn inclusief alle belastingen.

2.3 De betaling gebeurt via onze site in euro's met een kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express). De Site is uitgerust met een beveiligd online betalingssysteem waarmee de Klant de overdracht van zijn bankgegevens kan versleutelen. Als onderdeel van ons betalingsproces maken we gebruik van een externe leverancier, Stripe, en slaan we geen gegevens op met betrekking tot uw gegevens en bankkaarten. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om ons privacybeleid te raadplegen.

3. HERROEPINGSRECHT

3.1 Na de Proefperiode heeft U het recht om de Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen na verzending van de Bevestiging te herroepen.

3.2 Dit herroepingsverzoek kan worden gedaan door ons een dergelijk verzoek per e-mail te sturen. Een bevestiging van de terugtrekking zal naar U worden gestuurd per e-mail naar het adres dat U tijdens Uw registratie hebt opgegeven.

3.3 Zodra U gebruik heeft gemaakt van Uw recht om de dienst op te nemen, krijgt U het bedrag dat U aan ons heeft betaald binnen 5 (vijf) tot 10 (tien) dagen na ontvangst van Uw verzoek om de dienst op te nemen, teruggestort met een gelijkwaardig bedrag dat is gecrediteerd op de kaart die U heeft gebruikt voor de betaling van de dienst. Dit recht op restitutie is echter afhankelijk van het feit dat U na de Proefperiode geen gebruik heeft gemaakt van onze Dienst; in het geval dat U na de Proefperiode gebruik heeft gemaakt van onze Dienst, begrijpt U dat er geen restitutie zal worden gegeven voor de huidige maand, in welk geval uw herroepingsrecht zal worden behandeld als een verzoek tot annulering en van kracht zal worden aan het einde van de betreffende maand.

3.4 Het in dit artikel 3 vastgelegde herroepingsrecht is niet van toepassing indien u in Zwitserland gevestigd bent, in welk geval een dergelijk verzoek zal worden behandeld als een verzoek tot herroeping dat geen aanleiding geeft tot terugbetaling.

4. SERVICEWERKZAAMHEDEN

4.1 Zodra uw abonnementscontract is afgesloten, hoeft u alleen nog maar het nummer van de mobiele telefoon aan te geven die u wilt geo-loceren ("Ontvanger"). Vervolgens wordt een SMS naar de Ontvanger gestuurd met daarin het bericht dat de Klant eerder zal hebben geschreven en met vermelding van zijn wens om de betreffende mobiele telefoon te geo-loceren. De Ontvanger is dan vrij om dit verzoek te aanvaarden of te weigeren, naar eigen goeddunken. U erkent dat Wij niet in staat zijn te garanderen dat de Ontvangers uw geo-locatieaanvraag zullen accepteren, en dat elke weigering geen aanleiding zal geven tot enige aansprakelijkheid of recht op welke vergoeding dan ook van onze kant ten opzichte van u.

4.2 U heeft het recht om een onbeperkt aantal Verzoeken te sturen naar de Ontvangers van Uw keuze zolang Uw Overeenkomst voortduurt.

4.3 Dat is verboden:

 • Gebruik van de Site op een illegale manier of in strijd met deze Voorwaarden;
 • Verkopen, kopiëren, huren, leasen, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie geven van alle of een deel van de inhoud die op de Site staat, onze service, of onze service gebruiken voor professionele doeleinden;
 • Pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze systemen of die van onze onderaannemers of om activiteiten uit te voeren die de prestaties of de functionaliteit van de Site en onze Service kunnen verstoren, verminderen of verstoren;
 • Gebruik de Site voor onrechtmatige doeleinden door het vrijwillig introduceren van een virus of een ander kwaadaardig programma;
 • Het gebruik van onze Service voor spamming doeleinden;
 • Onze activiteiten te denigreren of gedrag te vertonen dat onze reputatie kan schaden, hetzij via onze service, hetzij daarbuiten (bijvoorbeeld op sociale netwerken).

5. BEËINDIGING

5.1 Beëindiging op initiatief van de klant. U hebt te allen tijde het recht om u uit te schrijven en uw contract te beëindigen door eenvoudigweg te klikken op de link "Uitschrijven" in het menu boven- of onderaan de pagina van de site, waarbij wordt aangegeven dat uw uitschrijving dan plaatsvindt aan het einde van de Proefperiode of aan het einde van de lopende maand waarin uw uitschrijvingsverzoek wordt gedaan, in welk geval uw Account wordt gedeactiveerd en de toegang tot en het gebruik van onze Service wordt beëindigd. Onder voorbehoud van artikel 3.3 vindt geen restitutie plaats.

5.2 Beëindiging op initiatief van ALPHACLIC LTD. Wij hebben ook het recht om uw contract voor het einde van een maand te beëindigen, in welk geval wij u zullen informeren door een e-mail te sturen naar het adres dat u bij uw registratie aan ons hebt meegedeeld. In het geval van een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder maar niet beperkt tot artikel 4.3, behouden wij ons het recht voor om uw Account op te schorten voor de tijd die nodig is voor de controles die mogelijk moeten worden uitgevoerd en, indien van toepassing, om uw Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen; of het nu gaat om een opschorting of een beëindiging, u wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een voorafgaande kennisgeving aan hetzelfde e-mailadres.

5.3 De annulering die in toepassing van dit artikel wordt uitgeoefend, geeft U geen recht op enige vergoeding, onder de hypothese dat deze annulering gelijk staat aan de uitoefening van een herroepingsrecht van Uw kant in de zin van de artikelen 3.1 en 3.3.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 ALPHACLIC LTD is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en de inhoud ervan, welke rechten ook de knowhow die daarmee verband houdt omvatten.

6.2 Door het aangaan van de Overeenkomst verlenen wij U het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van onze Diensten.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

7.1 ALPHACLIC LTD wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de uitvoering van het contract dat ons bindt, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

7.2 Niettegenstaande artikel 7.1 zal ALPHACLIC LTD redelijke inspanningen leveren om de 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaarheid van de Service te verzekeren, maar zal niet aansprakelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn als gevolg van bugs, technische beperkingen en andere onderhoudswerkzaamheden, die geen enkel recht geven op enige terugbetaling.

7.3 De Site kan links bevatten naar andere sites die niet door ALPHACLIC LTD worden bewerkt of gecontroleerd en waarvan wij op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de goede werking en inhoud.

8. DIVERSEN

8.1 GROTE KRACHT. De partijen komen overeen dat, in het geval dat de uitvoering van het contract onmogelijk blijkt door een geval van overmacht, d.w.z. een onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de controle van een van de partijen valt, geen van de partijen aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet-uitvoering, het niet nakomen of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen die het gevolg zou zijn van het optreden van de genoemde gebeurtenis. De uitvoering van het contract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen, worden aldus opgeschort zolang de overmacht voortduurt, met dien verstande dat de betaling voor de maand waarin de overmacht zich heeft voorgedaan, desalniettemin behouden blijft. Elke partij heeft echter het recht om het in artikel 5 bedoelde opzeggingsrecht uit te oefenen.

8.2 NEEEE. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige Voorwaarden. De nietige clausule zal worden vervangen en zodanig worden geïnterpreteerd dat de geldigheid ervan wordt gewaarborgd door een clausule die de geest van de nietige clausule zo dicht mogelijk benadert.

8.3 COMMUNICATIE. Elke mededeling aan ALPHACLIC LTD zal worden gericht aan :

 • Per e-mail op: contact@geomy.mobi
 • Per post naar het adres: ALPHACLIC LTD, Pennine House 28, Leman Street, E1 8ER Londen.

8.4 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK. De geldigheid en de uitvoering van deze voorwaarden en het contract worden beheerst door het Engelse recht. Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van de woonplaats van de Klant waar ALPHACLIC LTD de eiser is, respectievelijk aan de Rechtbank van Londen waar de Klant de eiser is.

contact@geomy.mobi
Antwoord in minder dan 24 uur
+448433780095 lokaal gesprekstarief
Maandag tot zaterdag van 6 tot 20 uur - (alleen in het Engels en Frans)